Close

5230900 - «Бухгалтерский учет и аудит» (по отраслям и сферам) - направление в области экономики, которое включает в себя все сферы деятельности органов государственной власти, юридических лиц, зарегистрированных в Республике Узбекистан, экономическое - охватывает комплекс сложных вопросов. связанных с правовой и организационной базой, принципами работы, обеспечением ликвидности и платежеспособности.

Объекты профессиональной деятельности бакалавров по направлению 5230900 - «Бухгалтерский учет и аудит» (по отраслям и сферам):

Органы государственной власти, юридические лица, зарегистрированные в Республике Узбекистан, их дочерние общества, представительства, филиалы и другие структурные подразделения, расположенные на территории Республики Узбекистан и за рубежом, а также осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридических лиц Пользователей, органы самоуправления граждан, а также представительства, филиалы и подразделения нерезидентов на территории Республики Узбекистан, академические, научно-исследовательские и институциональные организации, связанные с научными, техническими и технологическими вопросами, или комплексом бухгалтерского учета процессы в порядке, установленном учреждениями системы среднего специального образования и иным законодательством.

Виды профессиональной деятельности бакалавров по направлению 5230900 - «Бухгалтерский учет и аудит» (по отраслям и сферам):

  • финансово-экономический;
  • учет, анализ и контроль;
  • организационно-управленческая деятельность;
  • исследовательская деятельность;
  • педагогический (в системе общего среднего и среднего специального, профессионального образования);
  • предпринимательство

Профессиональные квалификации: бухгалтер, бухгалтер-кассир, бухгалтер-аудитор, бухгалтер-эксперт, аудитор, главный аудитор, главный бухгалтер, главный бухгалтер-эксперт, главный кассир, контролер-аудитор, главный аудитор, статистик, экономист, главный специалист, главный экономист, государственный налоговый инспектор, дилер, менеджер.

Создан инновационный ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК по дисциплине «Международные финансовые отношения»

Создан инновационный ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК по дисциплине «Международные финансовые отношения» ...

2021-04-22

В соавторстве с доцентом кафедры "Бухгалтерский учет и аудит" факультета туризма и экономики Ургенчского государственного университета, д ...

Подробно
В Хиве прошел мастер-класс для сотрудников уборки помещений

В Хиве прошел мастер-класс для сотрудников уборки помещений ...

2020-01-25

С 25.01.2020 г. Ургенчский государственный университет, факультет туризма и экономики, преподаватель кафедры гостиничного менеджмента Джуманиязова ...

Подробно
Мавлонова Барчиной - Последователь Зульфии

Мавлонова Барчиной - Последователь Зульфии ...

2019-07-01

Мавлонова Барчиной и Сапорбоев Отабек, талантливый молодой студент факультета туризма и экономики, были опубликованы в коллективном сборнике « ...

Подробно
Состоялась научная конференция Центра перспективных исследований при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан

Состоялась научная конференция Центра перспективных исследований при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан ...

2019-05-24

24 мая 2019 года в Центре перспективных исследований при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан состоялась республиканская научно ...

Подробно

Nauchnye raboty kafedrasi

V 2020 godu bylo okazovano 10 statey v prestijnyx jurnalax zareubezhnyx stran, 10 statey v respublikanskix magazine, bolee 60 tezisov na respublikanskix konfernx i bolee 5 tezisov bylo ojjavano na mejdunarodnyx konferentsiya.

Dotsent M.Gulmanov rabotaet ustshim nanchnym sotrudnikom v oblasti praktikskoy podgotovki na 2018-2020 gody po mavzu: «Razrabotka strategiya effektivnogo ispolzovaniya i povysheniya turisticheskogo potentsiala Xorezmskoy oblasti i goroda Xivy» (PZ-201709202).

Predavavateliymi kafedraning izda uchebnye posobiya «Boshlang'ich biznes» va «Planirovanie predprinimatelskoy deyatelnosti».

Takje v saxovstve s doktorom ekonomicheskix nauk I.Abdullaev, ustshimi prepodavateliami S.Matkulieva, K.Atabaevoy i B.Matjanovym, prepodavatelmi vouzov i professionaln kolledjey, kotoryye gotovyat spetsialistov po ekonome, oktabovoy uchebno-metodicheskoe posobie po «Konkursnoy politike», podgotovlennoe dlya talabalar va talabalar.

Zaveduyushchiy kafedo  N. Fayzullaev zashshitil doktorskuyu dissertatsiya ixtisosligi 08.00.15 - «Ekonomika predprinimatelstva i malo biznesa».

Starshiy prepodavatel kafedrasi B.Matjonov tayyorlab beradigan dasturiy ta'minot dlya otsenki znaniy studentov po predmetu «Osnovy biznesa», kotoraya byla nagrajdena sertifikatom № DGU 05638 Agentstva intellektualnoy sovstnosti Respubliki Uzbekistan.

Matukulieva Sanobar Ismailovna, sartshiy prepodavatel chairsi byla nagrajadan «Za zaslugi v oblasti audita» Assotsiatsiey organov samoregulyovaniya auditorov.